Usługi Społeczne - archiwum

Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2020


Nr sprawy: DO.KS.01154-16/2019                                                                                                                                     Szczecin, 20.11.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

na


Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2020”

 

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP


1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej
ul. Broniewskiego 4/6, 70-460 Szczecin
administracja@dps.szczecin.pl
tel. +48 91 312-32-28
fax +48 91 454-14-81

 

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2020”
Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

2) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2020.
Kod CPV:

55.32.10.00-6 – usługa przygotowywania posiłków

55.53.00.00-1 – Usługi dostarczania posiłków
b) Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego żywienia, które polegać będzie na przygotowywaniu oraz dostarczaniugotowych posiłków do spożycia dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

 

Kryterium

Waga kryterium

1. Cena

70%

2. Doświadczenie

20%

3 Wartość „wsadu do kotła”

10%

 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – Cena

 

Sposób przyznania punktów w kryterium ”cena”:

      cena najniższa

-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 70%

  cena oferty ocenianej

 

Sposób obliczania ceny oferty.

1. Wykonawca w „kalkulacji cenowej” stanowiącej załącznik nr 1a do instrukcji podaje cenę:  śniadania, II śniadania, obiadu, kolacjii dożywiania wraz z dowozem. Sumę poszczególnych kwot jednostkowych mnoży przez zakładaną maksymalną ilość osobodni. Następnie otrzymaną kwotę wpisuje w kolumnie ”wartość zamówienia brutto”. Tak otrzymana kwota będzie podlegała ocenie zamawiającego w kryterium „Cena”.

2. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia a także ewentualne prowizje i inne opłaty, a także upusty i rabaty udzielone przez wykonawcę Zamawiającemu.

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

 

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

 

Kryterium 2 – Doświadczenie

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”:

Zamawiający przyzna 10 pkt za wykazanie dodatkowo jednej usługi polegającej na przygotowaniu oraz dowozie posiłków w ilości co najmniej 2 000 miesięcznie, w tym na rzecz osób w podeszłym wieku (tj. po ukończeniu 60 roku życia) w ciągu jednego roku kalendarzowego.  

 

Zamawiający przyzna 20 pkt za wykazanie dodatkowo dwóch usług polegających na przygotowaniu oraz dowozie posiłków w ilości co najmniej 2 000 miesięcznie, w tym na rzecz osób w podeszłym wieku (tj. po ukończeniu 60 roku życia) w ciągu jednego roku kalendarzowego. 

 

Usługi wskazane w celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” mogą pokrywać się z tymi wskazanymi w celu wykazania spełniania warunku na załączniku nr 3 pod warunkiem, że będą dotyczyły usług na rzecz osób w podeszłym wieku.

 

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

 

Kryterium 3 – Wartość „wsadu do kotła”

 

Wartość „wsadu do kotła” to faktyczny koszt produktów użytych do wytworzenia posiłku. Podana wartość powinna dotyczyć kosztu wsadu do kotła za jeden dzień, za jedną osobę.

Sposób przyznania punktów w kryterium „wartość wsadu do kotła”:

 

Oferowana wartość „wsadu do kotła”

------------------------------------------             x 100 pkt x 10%

Najwyższa wartość „wsadu do kotła”

 

Minimalna wartość wsadu do kotła nie może być niższa niż 9,00 zł brutto (słownie: dziewięć złotych 00/100).

 

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

V.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin,  pok. nr 215, w terminie do dnia 28.11.2019  r., do godz. 10:00.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2019 r., o godz. 10:30 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, pok. 212. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4) Osoba do kontaktu: Katarzyna Stachowicz, tel. (91) 312 32 28 fax. (91) 312 32 20

Mail: administracja@dps.szczecin.pl

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień.Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1a- kalkulacja cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług składany celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie

Załącznik nr 5 - wzór umowy 

Na podstawie art 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z  2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zamówienie zostało udzielone  następującemu Wykonawcy:

 

F.H. BAJA S.C. Janusz Lazar Liliana Lazar

ul. Kaszubska 57

70-402 Szczecin

Data zawarcia umowy: 02.01.2020 r.


Data publikacji: 2019/11/20
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2019/11/20, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2021/05/06 09:31:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2021/05/06 09:31:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/05/05 13:57:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/01/03 12:23:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/20 10:35:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/20 10:31:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/20 10:24:17 nowa pozycja