Usługi Społeczne - archiwum

Świadczenie usług w zakresie żywienia dla Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2019


 

Nr sprawy: DO.JS.3320-27/2018

        Szczecin, 05.10.2018 r

                                                  ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Dom Pomocy Społecznej,

Broniewskiego 4/6, 71-460  Szczecin

sekretariat@dps.szczecin.pl

administracja@dps.szczecin.pl

tel. 91 312 32 33

fax. 91 312 32 20 (czynny całą dobę)

(pok. nr 215)

 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Świadczenie usług w zakresie żywienia dla Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2019”

 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

I. RODZAJ I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego żywienia, które polegać będzie na przygotowywaniu oraz dostarczaniugotowych posiłków do spożycia do kuchni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

2.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania systemu analizy zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia ich podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji, obrotu żywności i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points) zwany dalej systemem HACCP. Postępowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikacje i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka na poszczególnych etapach wytwarzania i dowozu posiłków.

3. Zamawiający przewiduje przygotowanie średnio dziennie:

a)    74zestawów posiłków dziennie (tj. śniadań),

b)   74zestawów posiłków dziennie (tj. obiadów),

c)    74zestawów posiłków dziennie (tj. kolacji),

d)   20 zestawów posiłków dziennie (tj. II śniadań),

e)    20 zestawów posiłków dziennie (tj. dożywianie),

     a łącznie średnio miesięcznie dla 74 Mieszkańców DPS w łącznej średniej miesięcznej ilości posiłków 7 969, liczba ta może być zmieniona w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IX IWZ.

Kod CPV – 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r

III.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi. Za jedną usługę Zamawiający uzna usługę zbiorowego żywienia, polegającą na przygotowaniu, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłków w ilości min. 30 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać, co najmniej jeden z wykonawców w całości.

Wykonawca musi samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspierania się potencjałem podmiotów trzecich.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

2. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

3.Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie:

a) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

d) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji.

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

e) kalkulację cen na załączniku nr 1 a do Instrukcji

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

f) wykaz zrealizowanych usług celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie wykonawcy wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1)            Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Kryterium

Waga kryterium

Pkt

1. Cena

70%

 

2. Doświadczenie wykonawcy  

20%

 

3 Wartość „wsadu do kotła”  

10%

 

 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

 

Kryterium 1 – Cena

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

 

cena najniższa

-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 70%

cena oferty ocenianej

 

Sposób obliczania ceny oferty.

1. Wykonawca podaje w „formularzu oferty” stanowiącej załącznik nr 1 do ceny: jednego osobodnia składającego z śniadań, obiadów, podwieczorków, kolacji, II śniadania i dożywiania wraz z dowozem ( szczegółową ofertę cenową stanowi załącznik 1a). Następnie kwoty jednostkowe mnoży przez zakładaną maksymalną ilość osobodni. Następnie otrzymane kwoty wpisuje w kolumnie maksymalna wartość. Tak otrzymana kwota będzie podlegała ocenie zamawiającego w kryterium Cena.

2. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podana w ofercie cena powinna obejmować również ewentualne prowizje i inne opłaty, a także upusty i rabaty udzielone przez wykonawcę zamawiającemu.

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

 

Kryterium 2 – Doświadczenie wykonawcy

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

 

Ilość punktów w badanej ofercie

-------------------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium 20%

Największa  ilość punktów spośród złożonych ofert

 

Zamawiający przyzna 5 punktów za każde należyte wykonanie usługi polegającej na: przygotowaniu oraz dowozie posiłków w ilości co najmniej 2000 miesięcznie w tym na rzecz osób w podeszłym wieku (tj. po ukończeniu 60 roku życia).

 

Usługi wskazane w celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” mogą pokrywać się z tymi wskazanymi w celu wykazania spełniania warunku na załączniku nr 3 pod warunkiem, że będą dotyczyły usług na rzecz osób w podeszłym wieku. Maksymalnie w kryterium doświadczenie uzyskać można 20 punktów.

Kryterium 3 – Wartość „wsadu do kotła”

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

 

Oferowana wartość „wsadu do kotła”

------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%

Najwyższa wartość „wsadu do kotła”

 

Minimalna wartość wsadu do kotła nie może być niższa niż 8,45 zł brutto (słownie: osiem złotych 45/100).

V.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin,  pok. nr 215, w terminie do dnia 12.10.2018  r., do godz. 10.00.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.10.2018 r., o godz. 10.15 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, pok. nr 213a. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4) Osoba do kontaktu: Jerzy Songin tel tel. 91 312 32 28 fax. 91 312 32 20

mail administracja@dps.szczecin.pl

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba.

5)           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Adres: ul. ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 454-14-81; adresu e-mail sekretariat@dps.szczecin.pl;

§   inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Szczeciniejest Pan Jan Kępiński, kontaktjest możliwy za pomocą: adresu e-mail: iod@dps.szczecin.pl telefonu +48 601 155 770

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, usługa w zakresie żywienia w roku 2019 r.

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Lista załączników:

   Instrukcja dla wykonawców

   Załącznik nr 1 – formularz oferty

   Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa

   Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

   Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

   Załącznik nr 4 –wykaz wykonanych usług składany celem przyznania punktów w   kryterium doświadczenie

   Załącznik nr 5 – wzór umowy                   Instrukcja dla wykonawców

   Załącznik nr 1 – formularz oferty

   Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa

   Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

   Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

   Załącznik nr 4 –wykaz wykonanych usług składany celem przyznania punktów w   kryterium doświadczenie

   Załącznik nr 5 – wzór umowy

   Załacznik nr 2 do umowyNa podstawie art 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z  2018r. poz 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zamówienie zostało udzielone  nastepującemu Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:   "Baja "s.c Janusz Lazar, Liliana Lazar ul. Kaszubska 57, 70-402 Szczecin

Data zawarcia umowy: 17.12.2018r.


Data publikacji: 2018/10/05
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul.Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, wytworzono: 2018/10/05, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2021/05/06 09:30:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2021/05/06 09:30:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/05/06 09:29:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/05/05 13:56:17 modyfikacja wartości
Jarosław Oleksa 2018/12/19 18:17:40 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/10/05 13:58:24 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/10/05 11:35:13 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/10/05 11:03:51 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/10/05 11:02:11 nowa pozycja