Usługi Społeczne - archiwum

Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkanców Domu Pomocy Społwcznej przy ulicy Broniewskiego 4/6 w Szczecinie


Usługa w zakresie żywienia

 

Nr sprawy: DO.JC.3320-15/2017

 

        Szczecin, 07.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

usługę w zakresie żywienia

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

1.     ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej, Broniewskiego 4/6, 71-460  Szczecin

sekretariat@dps.szczecin.pl

administracja@dps.szczecin.pl

tel. 91 312 32 33

fax. 91 312 32 20(czynny całą dobę)

(pok. nr 215)

 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

Usługa w zakresie żywienia

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa żywienia

Kod CPV – 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

b) Zakres zamówienia obejmuje:                                                         

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia w 2018 roku dla potrzeb Zamawiającego

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IX Instrukcji dla Wykonawców.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1 ) Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi. Za jedną usługę Zamawiający uzna usługę zbiorowego żywienia, polegającą na przygotowaniu, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłków w ilości min. 30 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca musi samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspierania się potencjałem podmiotów trzecich.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

2) Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                    w postępowaniu:

- Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

 

3)    Wykaz wykonanych usług, składany celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie:

- wykaz usług wykonanych w okresie przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

 

Wykonawca musi wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub w ramach konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspierania się potencjałem podmiotów trzecich.

 

5.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego  załącznik nr 1 do Instrukcji;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5)Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej;

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6)Wykaz wykonanych usług, składany celem przyznania punktów w kryterium doświadczenie, wykonanych w okresie przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji;

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

 6. KRYTERIA OCENY OFERT:

1)     Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium

Waga kryterium

Pkt

1. Cena

75%

 

2. Wartość „wsadu do kotła”  

20%

 

3. Częstotliwość odbioru resztek pokonsumpcyjnych

5%

 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

 

Kryterium 1 – Cena

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

 

cena najniższa

-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 75%

cena oferty ocenianej

Kryterium 2 – Wartość „wsadu do kotła”

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

Oferowana wartość „wsadu do kotła”

------------------------------------------       x 100 pkt x znaczenie kryterium 20%

Najwyższa wartość „wsadu do kotła”

Minimalna wartość wsadu do kotła nie może być niższa niż 8,45 zł brutto (słownie: osiem złotych 45/100).

Kryterium 3 – Częstotliwość odbioru resztek pokonsumpcyjnych

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego schematu ocennego:

odbiór resztek pokonsumpcyjnych:   - 2 razy w tygodniu – 5 punktów;

                                                               - 1 raz w tygodniu – 0 punktów.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin,  pok. nr 215, w terminie do dnia 15.11.2017r., do godz. 10.00.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.11.2017r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, pok. nr 213a. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niżjednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

 

 

 

 

 

Lista załączników:

§   Załącznik nr 1 – formularz oferty

§   Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa

§   Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

§   Załącznik nr 3 – wykaz usług

§   Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług

Opublikował(a): Paulina Robaczyńska, dnia: 2017/04/21 11:12:23/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_7_do_Instrukcji.doc

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_6_do_Instrukcji.doc

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_5_do_Instrukcji.doc

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_4_do_Instrukcji.doc

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_8_do_Instrukcji_umowa.doc

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_3_do_Instrukcji.doc

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/zal_nr_1a_do_Instrukcji.xls

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_1_do_Instrukcji_-_formularz_oferty.doc

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/Zal_nr_2_do_Instrukcji.docx

/BIPJednostkiFiles/file/zywienie/2__instrukcja_dla_wykonawcow.docSzczecin, 15.11.2017r.

Nr sprawy DPS/DO -15/17

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

 

W dniu 15.11.2017r. godz. 10.30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający       Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie dokonał otwarcia ofert na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie żywienia dla Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego 4/6     w Szczecinie

 

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć
na realizację  zamówienia, tj. 504 680,00 zł brutto.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Jeden osobodzień (brutto)

Wartość wsadu do kotła (brutto)

 

Odbiór resztek pokonsumpcyjnych (X w tygodniu)

1

F. H. BAJA s.c.Janusz Lazar

ul. Kaszubska 57, 70-402 Szczecin

486 180,00

18,00

9,90

2 razy

 

Szczecin 29-12-2017

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
za najkorzystniejszą ofertę uznał:

F. H. BAJA s.c. Janusz Lazar, ul. Kaszubska 57, 70-402 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa firmy

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

[pkt]

Cena

[zł]

75%

Wartość wsadu do kotła

20%

Częstotliwość odbioru resztek

5%

przyznane

punkty

przyznane punkty

przyznane punkty

1

F. H. BAJA s.c. Janusz Lazar,

ul. Kaszubska 57, 70-402 Szczecin

486 180,00 zł

9,90 zł

2 razy w tygodniu

100 pkt

75 pkt

20 pkt

5 pkt

 

 Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do dalszej współpracy
 i uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Z wybranym dostawcą zostanie podpisana umowa.


Data publikacji: 2017/11/07
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul.Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, wytworzono: 2017/11/20, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2021/05/06 09:26:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2021/05/06 09:26:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/05/05 13:55:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/05/05 13:54:37 modyfikacja wartości
Jerzy Songin 2018/02/08 10:58:25 modyfikacja wartości
Joanna Czupryńska 2017/11/21 08:24:11 modyfikacja wartości
Joanna Czupryńska 2017/11/08 09:46:29 nowa pozycja