Zamówienia publiczne

Oszacowanie wartości zamówienia - Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w roku 2022


Oszacowanie wartości zamówienia - Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w roku 2022.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

 

SZACOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej, ma zamiar udzielić zamówienia na świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w roku 2022.

W celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 28 z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia za świadczenie na rzecz Zamawiającego przedmiotowych dostaw.

Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.

Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na adres: administracja@dps.szczecin.pl w terminie do dnia 10.11.2021r. do godziny: 15:00.

W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Klauzula informacyjna:

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:

1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej, ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin;

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. (091) 454 14 81, adres e-mail: iod@dps.szczecin.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem;

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy);

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; 

- przez okres,  o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

6) obowiązek podania danych osobowych  jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODOZAŁĄCZNIK NR 1


Data publikacji: 2021/11/08
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2021/11/08, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2021/11/08 09:35:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2021/11/08 09:35:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/11/08 09:33:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/11/08 09:31:13 nowa pozycja