Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych


ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) INFORMUJEMY, ŻE:

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Adres:

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie

ul. Wł. Broniewskiego 4/6

71-460 Szczecin.

Kontakt jest możliwy za pomocą

                telefonu: 91 454-14-81;
               adresu e-mail: iod@dps.szczecin.pl

2.       W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych Panem Janem Kępińskim poprzez adres e-mail: iod@dps.szczecin.pl

za pomocą telefonu: +91 454-14-81

lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

3.       Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

·wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na  Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

·wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

·podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.       Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.       W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

                         · prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

                         · prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

                          · prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

                          · prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  ·prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

            7.     W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

            8.     Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

             9.     Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:

     · obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

     · dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

            10.  Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

(UWAGA: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Agnieszka Podlaszczak

ul. Wł. Broniewskiego 4/6

71-460 Szczecin

tel. (91) 312-32-21


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2024/01/25, odpowiedzialny/a: Agnieszka Podlaszczak, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2024/01/25 09:26:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2024/01/25 09:26:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/07/03 10:35:38 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/07/02 15:10:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/08/10 12:19:32 nowa pozycja