Ogłoszenia - archiwum

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu


Szczecin, 14.08.2012

Dom Pomocy Społecznej

ul. Broniewskiego 4/6

71-460 Szczecin

tel. (91) 45-41-481

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu

 

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 4/6, poszukuje spadkobierców zmarłego mieszkańca:

Pana Andrzeja Uby      syna Tadeusza i Wiktorii , urodzonego 24.12.1949r. w Szczecinie.

 

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS w wysokości 23.058,48 zł. (dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 48/100).

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS w Szczecinie (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej DPS) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Dyrektor

DPS w Szczecinie

Leopold Chełmiński


2012/08/16
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, wytworzono: 2012/08/16, odpowiedzialny/a: Beata Wojciechowska, wprowadził/a: Beata Wojciechowska, dnia: 2012/08/16 08:46:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Wojciechowska 2012/08/16 08:46:36 nowa pozycja