Usługi Społeczne - archiwum

"Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wł.Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2021"


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

W związku z obecną sytuacją, wprowadzonym zakazem odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznym otwarciu ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej. 

 

 

 

 

Nr sprawy: DO.KS.01154-09/2020

Szczecin, 03.11.2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
przy ulicy Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2021”

 

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin
administracja@dps.szczecin.pl
tel. +48 91 312-32-28
fax +48 91 454-14-81

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1) Nazwa nadana zamówieniu: „Świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, w roku 2021.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP.
3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie w roku 2021;
b) Kod CPV:
55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków
55.52.00.00-1 – Usługi dostarczania posiłków
c) Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego żywienia, które polegać będzie na przygotowywaniu oraz dostarczaniu gotowych posiłków do spożycia dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie;
d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla Wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

5. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Został określony w rozdziale IV pkt 2 Instrukcji dla Wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

6. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Został określony w rozdziale IV pkt 3 Instrukcji dla Wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia

7. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena – 70%
2) Doświadczenie Wykonawcy – 20%
3) Wartość” wsadu do kotła” – 10%

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert znajdują się w rozdziale V pkt 2 Instrukcji dla Wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Wł. Broniewskiego 4/6 Szczecin, pok. nr 215, w terminie do dnia 16.11.2020 r., do godz. 11:00.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2020 r., o godz. 11:30 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Wł. Broniewskiego 4/6, pok. 212.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4) Osoba do kontaktu: Katarzyna Stachowicz, tel. (91) 312 32 28, 601 998 940
fax. (91) 312 32 20
Mail: administracja@dps.szczecin.pl

9. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Instrukcja dla Wykonawców.

Załącznik nr 1 – formularz oferty.

Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa.

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia.

Załącznik nr 3 – wykaz usług.

Załącznik nr 4 –wykaz wykonanych usług składany celem przyznania punktów w kryterium „doświadczenie”.

Załącznik nr 5 – wzór umowy.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szczecin, 16.11.2020 r.

 

 

                                                                                 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

509 949,00zł brutto

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

 

Wartość „wsadu do kotła”

 

Doświad-czenie

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności

 

1.

 

Firma Handlowa „BAJA” S.C. Janusz Lazar Liliana Lazar

ul. Kaszubska 57

70-402 Szczecin

 

486 180,00 zł

 

 

10,80 zł

 

2 prace

 

Zgodnie z siwz

 

 2.

Catermed S.A.

ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

 

JOL-MARK Sp. z o.o.

ul. Portowa 16G

44-100 Gliwice

 

607 454,90 zł

 

9,01 zł

 

2 prace

 

Zgodnie z siwz

 

 3.

 

EDU Kurek Alicja

Restauracja Sferyczna

ul. Sowińskiego 72c/8

70-236 Szczecin

 

 

480 778,00 zł

 

11,20 zł

 

1 praca

 

Zgodnie z siwz

 

 

 

 

Na podstawie art 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z  2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zamówienie zostało udzielone  następującemu Wykonawcy:

 

F.H. BAJA S.C. Janusz Lazar Liliana Lazar

ul. Kaszubska 57

70-402 Szczecin

 

Data zawarcia umowy: 04.01.2021 r.


Data publikacji: 2020/11/03

pytania:

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2020/11/03, odpowiedzialny/a: Agata Rybaczuk, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2021/05/06 09:32:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2021/05/06 09:32:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/05/05 13:57:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/01/07 15:09:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/16 14:40:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/16 14:38:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/13 13:21:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/03 11:22:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/03 10:51:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/03 10:26:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/03 10:18:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2020/11/03 10:12:42 nowa pozycja