Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności


 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności 2024 r.

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps.szczecin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

1.4.3 Kontrast (Minimalny): Wymaga odpowiedniego kontrastu między tekstem (i obrazami tekstu) a tłem, co ułatwia czytanie osobom z zaburzeniami widzenia.

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: Umożliwia użytkownikom zmianę rozmiaru tekstu do 200% bez utraty funkcjonalności lub zawartości.

Grafiki na stronie mogą zawierać tekst z niskim poziomem kontrastu.

Grafiki na stronie mogą zawierać tekst, który nie jest tekstem alternatywnym dokumentu (tekst alternatywny jest natomiast dodany dla wszystkich elementów multimedialnych).

Część materiałów multimedialnych (zdjęcia oraz filmy) została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie publikacje sprawozdań finansowych w formie plików PDF dostępne są cyfrowo wyłącznie przy użyciu narzędzi OCR.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-11
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Stachowicz, e-mail: administracja@dps.szczecin.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 601 998 940. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bez barier architektonicznych, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku zapewnione jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego dyżur na portierni, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. Sekretariat Domu znajduje się na drugim piętrze.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym z pięter.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

a) przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,

b) informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie są zapewnione w sposób wizualny i głosowy (wsparciem służy pracownik pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku),

c) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Domu Pomocy Społecznej znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności 2023 r.

 

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps.szczecin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Grafiki na stronie mogą zawierać tekst z niskim poziomem kontrastu.

 Grafiki na stronie mogą zawierać tekst, który nie jest tekstem alternatywnym dokumentu (tekst alternatywny jest natomiast dodany dla wszystkich elementów multimedialnych).

Część materiałów multimedialnych (zdjęcia oraz filmy) została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie publikacje sprawozdań finansowych w formie plików PDF dostępne są cyfrowo wyłącznie przy użyciu narzędzi OCR.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-21
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Stachowicz, e-mail: administracja@dps.szczecin.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 998 940. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bez barier architektonicznych, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku zapewnione jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego dyżur na portierni, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. Sekretariat Domu znajduje się na drugim piętrze.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym z pięter.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

a) przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,

b) informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie są zapewnione w sposób wizualny i głosowy (wsparciem służy pracownik pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku),

c) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Domu Po znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności 2022 r.

 

Informacje ogólne:

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dps.szczecin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:2008-01-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna:

Grafiki na stronie mogą zawierać tekst z niskim poziomem kontrastu.

 Grafiki na stronie mogą zawierać tekst, który nie jest tekstem alternatywnym dokumentu (tekst alternatywny jest natomiast dodany dla wszystkich elementów multimedialnych).

Część materiałów multimedialnych (zdjęcia oraz filmy) została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczone na stronie publikacje sprawozdań finansowych w formie plików PDF dostępne są cyfrowo wyłącznie przy użyciu narzędzi OCR.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Stachowicz, e-mail: administracja@dps.szczecin.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601998940. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Dostępność wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bez barier architektonicznych, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku zapewnione jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego dyżur na portierni, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. Sekretariat Domu znajduje się na drugim piętrze.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym z pięter.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

a) przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,

b) informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie są zapewnione w sposób wizualny i głosowy (wsparciem służy pracownik pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku),

c) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Domu Po znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 Deklaracja dostępności 2021 r. 

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dps.szczecin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.


Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0.

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych:
  • ALT + H – Strona główna
  • ALT + S – Mapa strony
  • ALT + C – Kontakt
  • ALT + M – Zawartość strony
  • ALT + 1-6 – Menu
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności -klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • Elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • Klawisze dostępności
 • Wersja kontrastowa

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-02-01, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Katarzyna Stachowicz, e-mail: administracja@dps.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 312 32 28. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 1. Żądanie powinno zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 1. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 1. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 2. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 3. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna:

Budynek Domu Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Władysława Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

1. Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bez barier architektonicznych, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku zapewnione jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego dyżur na portierni, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku.

Sekretariat Domu znajduje się na drugim piętrze.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym z pięter.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
a) przy wejściu głównym dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
b) informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie są zapewnione w sposób wizualny i głosowy (wsparciem służy pracownik pełniący dyżur na portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku),
c) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Domu Po znajduje się parking. Parking nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Domu Pomocy Społecznej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2024/03/12, odpowiedzialny/a: Agnieszka Podlaszczak, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2024/03/12 12:46:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2024/03/12 12:46:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2023/03/21 15:04:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2022/03/31 12:07:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2021/03/31 09:07:58 nowa pozycja