przejdź do treści

Status prawny

Podstawy Prawne Działania


Dom działa na podstawie przepisów prawa a w szczególnośc:

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 t.j. ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017.1868 t.j. ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Dz. U.2017.1769 t.j. ze zm),
 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U.2017.882 ze zm),
 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 t.j. ze zm.),
 6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r poz.1986 ze zm.),
 7. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017. 1257 t.j. ze zm.),
 8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2017.224),
 9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz.740),
 10. Statutu nadanego uchwałą Nr XIII/302/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.,
 11. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 46/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2016 r.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem