przejdź do treści

Zasady odpłatności za pobyt w Domu


Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (ustalany przez Prezydenta Miasta corocznie i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym).

Zasady wnoszenia opłat określa ustawa o pomocy społecznej, i tak:

Art. 61. 

1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1)      mieszkaniec domu (...),
2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3)      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie maja obowiązku wnoszeni opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą;
1)      mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (...);
2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:
a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.
                       
2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust.2.
 
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania  w domu pomocy społecznej  a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 2a.
 
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu  pomocy społecznej opłaty te za-stępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy spo-łecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
 
4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-reha-bilitacyjnych lub uczestniczącego w  warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowe-go wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

 

Art. 62.

1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącona:

1)  z emerytury lub renty mieszkańca domu- przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)  z zasiłku stałego mieszkańca domu- przez ośrodek pomocy społecznej dokonujacy wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.
2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust.2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.
   
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem