Zamówienia publiczne

”Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.”

Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8


                                                                                               Gmina Miasto Szczecin -
                                                                              Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
                                                                              ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin
.

                                                                                   Ogłasza przetarg nieograniczony


O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.”

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.

Kody CPV:
45261000-4 - wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 80. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres:30 dni

Opis przedmiotu zamówienia.
Roboty remontowe swoim zakresem obejmują:
- uszczelnienie dachu przy kominach,
- wymiana opierzeń gzymsów i obróbek blacharskich balkonów,
- roboty malarskie z usunięciem skutków zacieków.
Szczegółowy zakres, standard i ilość robót remontowych zawartych w w/w grupach zawarty jest w sporządzonym przez zleceniodawcę inwestorskim przedmiarze robót i ślepym kosztorysie.
Wykonując roboty remontowe zgodnie z przewidzianym zakresem należy uwzględnić:
- rozbiórkę starych anten telewizyjnych z uszczelnieniem dachu,
- wszystkie obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe powinny być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Na wszelkiego rodzaju mocowaniach kołkowych należy wykonać kapturki zabezpieczające,
- przy kominach należy wykonać uszczelnienie wakaflexem i kitem dekarskim.
Podstawą wykonania zadania będzie:
Załącznik nr 5- przedmiar robót;
Załącznik nr 6- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z remontem pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2. prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna roboty budowlane w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej, o wartości minimum: 40 000 zł brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.


Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps.szczecin.pl

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin w terminie do dnia 04.06.2009r., do godz. 10.00. pokój nr 215.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.06.2009r., o godz.10.30 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin w pok. Nr 213.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2009r.SIWZ - kliknij i pobierz

załącznik nr 1 - oferta cenowa,

załącznik nr 2 - oświadczenie,

załącznik nr 3 - wykaz prac podobnych,

załącznik nr 4 - wzór umowy,

załącznik nr 5 - przedmiary robót,

załązcznik nr 6 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

SIWZ - MODYFIKACJA- KLIKNIJ I POBIERZ

załącznik nr 5 - poprawionyGmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 SzczecinOgłasza wynik
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

”Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.”
numer postępowania:

DO.VD /331/2/09


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U z 2007r. .nr 223, poz.1655 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą”, informuję ,że po dokonano badania i oceny nie odrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Irfar” Sebastian Faryniarz ul. Żurawia 20 71-694 Szczecin

w/w wykonawca spełnił wszystkie wymagane kryteria zgodnie z SIWZ.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
1. „Dan – Pol” Sp. z o.o ul. Morska 54-60 75 – 227 Koszalin
Liczba pkt. w kryterium cena: 64,00pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 58 906,34 zł brutto

2. Romek’ s Budownictwo , Handel , Usługi ul. Zawiła 75 71-499 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 72,30 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 51 913,65 PLN

3.Lewbud” Rzemieślniczy Zakład Budowlany ul. Piechoty 42/7 70-773 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 73,96 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 50 561,63 PLN

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Irfar” Sebastian Faryniarz ul. Żurawia 20 71-694 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia: 37391,15 PLN

5.Zakład Dekarsko – Blacharski Tomasz Szwabowski ul. Krasińskiego 102/3 Szczecin
Liczba pkt. w kryterium cena: 62,00 pkt
Wartość przedmiotu zamówienia : 60 250,00PLN

Dziękując za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

informacja o zawarciu umowy

Gmina Miasto Szczecin -
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.

informacja o zawarciu umowy

iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na
”Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.”
numer postępowania DO.VD.331-2/2009

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 wraz z usunięciem skutków zacieków.
Dnia 01.07.2009 r. została zawarta umowa o udzielenie zamówienia z Firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IRFAR
Sebastian Faryniarz
71-694 Szczecinie przy ul. Żurawia 20
w/w wykonawca spełnił wszystkie wymagane kryteria zgodnie z SIWZ
Liczba otrzymanych ofert: 5

Cena oferty wybranej – 34.945 netto
Cena oferty najniższej – 34.945 netto


Data publikacji: 2009/05/14
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2009/05/14, odpowiedzialny/a: Leopold Chełmiński, wprowadził/a: Agata Kamińska, dnia: 2009/07/01 15:24:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kamińska 2009/07/01 15:24:14 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/06/23 07:52:42 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/06/23 07:41:30 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/06/04 20:55:11 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/06/04 12:08:05 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/06/04 09:23:49 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/06/04 08:34:28 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/06/04 07:59:30 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/05/14 14:50:18 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/05/14 14:48:40 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/05/14 13:12:45 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/05/14 13:04:23 nowa pozycja