przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł:Remont pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
Zamawiający:Dom Pomocy Społecznej ul. Wł. Broniewskiego 4/6 Szczecin
Wartość przetargu:mniejsza od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.dps.szczecin.pl/bipdps/chapter_81000.asp


Szczecin: Remont pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 229766 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Wł. Broniewskiego 4-6, 71-460 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 454 14 81, faks 91 454 14 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dps.szczecin.pl/bipdps/chapter_81000.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach parteru, 2. Wymianę okładzin podłóg na korytarzu i w pokojach parteru, 3. Malowanie powierzchni ścian, obniżenie sufitu i montaż oświetlenia, 4. Montaż na ścianach odbojoporęczy i taśm ochronnych, 5. Odnowienie klatki schodowej (malowanie, wymiana okładzin stopni schodów, montaż oświetlenia), 6. Wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach kuchni, 7. Wymianę okładzin podłóg i okładzin ściennych na korytarzu kuchni, 8. Malowanie powierzchni ścian w pomieszczeniach kuchni, 9. Wymianę okładzin podłogi i malowanie ścian pomieszczenia portierni, 10. Wymianę nawierzchni na podjeździe dla wózków przy wejściu głównym do DPS-u..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.46-9, 45.43.21.11-5, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.23.32.60-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 21.09.2015r do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejsza robotę budowlaną zamawiający uzna: pracę polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 230 000,00zł brutto w budynku, który objęty jest nadzorem Konserwatora Zabytków lub znajduje się na terenie objętym nadzorem Konserwatora Zabytków.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, spełniającą poniższe wymagania: a) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń b) co najmniej 2 - letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dps.szczecin.pl/bipdps/chapter_81000.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, pok. nr 215.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3– oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wykaz najważniejszych robót budowalnych

Załącznik nr 6– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7– wzór umowy

Załącznik nr 8 A– Przedmiar - montaż zabezpieczeń ścian

Załącznik nr 8 B– Przedmiar - podjazd wejście główne do DPS

Załącznik nr 8 C– Przedmiar - remont klatki schodowej

Załącznik nr 8 D– Przedmiar - remont pomieszczeń kuchni

Załącznik nr 8 E– Przedmiar - remont pomieszczeń parteru

Załącznik nr 8 F– Przedmiar - remont portierni

 

 

 

 Szczecin, dn. 24.09.2015r.

DO.DW.331-27/2015

Wykonawcy wg załącznika

Dotyczy: Wykonania remontu pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 3

Nazwa firmy – Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Wieczorek, ul. Piłsudskiego 72, 73-110 Stargard Szczeciński - wartość oferty brutto 172 000,00zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert: cena 90%, okres gwarancji i rękojmi 10%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(brutto zł)

Okres gwarancji

(miesiące)

Punkty łącznie

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Perfekt sp. z o.o.

ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin

325 279,80 47,59 pkt

40

1,67 pkt

49,26

2

F.H.U. GEKO Wojciech Gryczka

ul. Welecka 4, 72-006 Mierzyn

274 000,00

56,50 pkt

60

10 pkt

66,50

3

Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Wieczorek

ul. Piłsudskiego 72, 73-110 Stargard Szczeciński

172 000,00 90,00 pkt

60

10 pkt

100

4

P.P.H.U. FEST Robert Szmigiel

ul. Krakowska 42, 71-017 Szczecin

299 000,00

51,77 pkt

42

2,5 pkt

54,27

               Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Szczecin: Remont pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 268620 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 229766 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej, ul. Wł. Broniewskiego 4-6, 71-460 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 454 14 81, faks 91 454 14 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont pomieszczeń na parterze w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach parteru, 2. Wymianę okładzin podłóg na korytarzu i w pokojach parteru, 3. Malowanie powierzchni ścian, obniżenie sufitu i montaż oświetlenia, 4. Montaż na ścianach odbojoporęczy i taśm ochronnych, 5. Odnowienie klatki schodowej (malowanie, wymiana okładzin stopni schodów, montaż oświetlenia), 6. Wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach kuchni, 7. Wymianę okładzin podłóg i okładzin ściennych na korytarzu kuchni, 8. Malowanie powierzchni ścian w pomieszczeniach kuchni, 9. Wymianę okładzin podłogi i malowanie ścian pomieszczenia portierni, 10. Wymianę nawierzchni na podjeździe dla wózków przy wejściu głównym do DPS-u..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.42.11.46-9, 45.43.21.11-5, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.23.32.60-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo Budowlany Sylwester Wieczorek, ul. Połsudsiego 72, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 172000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:172000,00
 • Oferta z najniższą ceną:172000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 325279,80
 • Waluta:PLN .

 


Data publikacji:2015/09/04
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem