Zamówienia publiczne - archiwum

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie - zamówienie z wolnej ręki

Wartość przetargu: o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej, ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4541481, faks 091 4541481.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):85.31.10.00-2, 85.31.21.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:23.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Bąbolewska, ul.Monte Cassino 16a m 4, 70-466 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Halina Burno-Ząbkiewicz, ul. Seledynowa 62/4, 70-781 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Jakub Gosik, Rynkowa 8/53 , 71-547 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Agnieszka Grazowska-Okosun, ul. Mechaniczna 19/4, 70-708 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Magdalena Januszewska, ul. Zamenhofa 1/7, 72-010 Police, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Alicja Kusztykiewicz, ul. Pusta 4, 72-320 Trzebiatów, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Marta Marczak, Karczewo 20, 72-310 Karczewo 20, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Bożena Mietlewska, ul. Wielkopolska 28/26, 70-451 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Mariola Nowakowska, ul. E. Plater 1/5, 71-635 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Patryk Przysła, ul. Wesoła 21, 72-006 Mierzyn, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 • Arnold Woliński, ul. Powstańców Wielkopolskich 5A/11, 70-110 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 126549,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:21,15/ 1 godzinę
 • Oferta z najniższą ceną:8,44/1 godzinę Oferta z najwyższą ceną: 21,15/1 godzinę
 • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Uzasadnienie Prawne Działając w trybie art.67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki

Uzasadnienie Faktyczne Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki, ponieważ w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


Data publikacji: 2011/05/30
I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, ul.Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, wytworzono: 2011/05/30, odpowiedzialny/a: Violetta Duży, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:39:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz  2019/11/07 13:39:06  modyfikacja wartości 
Violetta Duży  2011/05/30 15:10:30  modyfikacja wartości 
Violetta Duży  2011/05/30 15:01:07  nowa pozycja