Zamówienia publiczne - archiwum

Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap.

Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8


Tytuł: Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap.
Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8

Treść ogłoszenia:
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin
Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust.. 8 na:

„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap”
Nr postępowania DO.VD.331-8/2010
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap”

Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

2. Podstawą wykonania zadania będzie:
Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 7 – wzór umowy;
Załącznik nr 8 – roboty budowlane – dokumentacja projektowo-wykonawcza, przedmiar robót -I etap;
Załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –I etap;
Załącznik nr 10 – decyzja o pozwoleniu na budowę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2010 r.

II. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Warunki udziału:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty budowlane w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej o pow. min. 400m2.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału postępowania:
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
przez zamawiającego.
Wadium należy wnieść w wysokości 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.08.2010r.do godziny 10.30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe: Bank Pekao S.A. II O/Szczecin
nr konta: 49 1240 3927 1111 0000 4122 9048
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej.
III. PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena - cena 100%.
Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej, na któej dostępna jest SIWZ: www.bip.dps.szczecin.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, pok.215., w terminie do dnia 30.08.2010 r., do godz. 10.30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
Termin związania z ofertą: okres w dniach 30. (od ostatecznego terminu składania oferty).
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2010r., o godz. 11.00
w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, pok. 213.
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2010 r.

 


Załączniki:


Gmina Miasto Szczecin -
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.

Wynik postępowania o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap”

DO.VD.331-8/2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap”

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:


Oferta nr 1
F.H.U.GEKO, ul.2-Marca 4
74-200 Pyrzyce
Cena: 705 732,83 zł brutto, liczba punktów: 75,33 pkt


Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowlane „POLDECO” s.c, ul. Małopolska 57/7
70-514 Szczecin
Cena: 622 945,28 zł brutto, liczba punktów: 85,34 pkt
 

Oferta nr 3
System ‘EKOLOG”Mirosław Niewiadomski Sp. z o.o
Spółka z o.o., ul. Tama Pomorzańska 13 P, 70-030 Szczecin
Cena: 724 711,00 zł brutto, liczba punktów: 73,36 pkt

Oferta nr 4
Zakład Remontowo-Budowlany „BUDBOR” Ryszard Borowiec
Ul. Chojnicka 41
70-737 Szczecin
Cena: 575 108,00 zł brutto, liczba punktów: 92,44 pkt


Oferta nr 5
P.B.INTERBUD Sp.z o.o., ul. Potulicka 55
70-234 Szczecin
Cena: 677 948,57 zł brutto, liczba punktów: 78,42 pkt


Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ”PERFEKT” Spółka jawna
ul. Smolańska 3
70-026 Szczecin
Cena: 602 853,92 zł brutto, liczba punktów: 88,18 pkt


Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „STEMAR”
ul. Tczewska 49
70-850 Szczecin
Cena: 794 963,60 zł brutto, liczba punktów: 66,87 pkt


Oferta nr 8
Zakład Ogólnobudowlany „Sarmata”, ul. Modrzewskiego 1
71-266 Szczecin
Cena: 531 598,56 zł brutto, liczba punktów: 100 pkt


Oferta nr 9
„Row - Bud”, ul. Mickiewicza 14
74-101 Gryfino
Cena: 570.000,00 zł brutto, liczba punktów: 93,27 pkt

Na postawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759), zwanej dalej „ustawą”, informujemy, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty nr 8, złożonej przez:

Zakład Ogólnobudowlany „Sarmata”, ul. Modrzewskiego 1, 71-266 Szczecin - jako oferty najkorzystniejszej.
Cena oferty najkorzystniejszej: 531 598,56 zł brutto, liczba punktów: 100 pkt

Gmina Miasto Szczecin -
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.

Wynik postępowania o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap”

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/UMOWY

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 08 września 2010r.z Zakładem Ogólnobudowlanym”Sarmata”,ul.Modrzewskiego1,71-266 Szczecin.
Cena wybranej oferty: 531 598,56 zł brutto

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Szczecin: Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - I etap
Numer ogłoszenia w BZP: 297565 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4541481, faks 091 4541481.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - I etap O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Sarmata, Zakład Ogólnobudowlany, ul.Modrzewskiego 1, 71-266 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142800,83 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 174217,02

Oferta z najniższą ceną: 174217,02 / Oferta z najwyższą ceną: 174217,02

Waluta: PLN.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
*

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Działając w trybie art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759), w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego pt: Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - I etap

 Data publikacji: 2010/08/09
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2010/08/09, odpowiedzialny/a: Violetta Duży, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:26:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 13:26:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 13:26:03 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/10/21 15:38:39 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/09/08 14:36:11 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/08/31 14:39:32 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/08/09 14:12:46 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/08/09 13:24:33 nowa pozycja