Zamówienia publiczne - archiwum

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie

Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8


Tytuł: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”
Wartość przetargu: o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin
Ogłasza przetarg nieograniczony na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”
Kod CPV - 85311000-2 usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe,
85312100-0 usługi opieki dziennej

2. Podstawą wykonania zadania będzie:
Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 7 – wzór umowy.

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie więcej niż 30 % zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.

II. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


Warunki udziału:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną usługę podobną zamawiający uzna: świadczenie usług opiekuńczych dla minimum 15. osób. Osoby wykonujące przedmiotową usługę muszą posiadać specjalistyczne przygotowanie zawodowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikający z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności – w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
a) 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej (m.in. przyjmowanie zgłoszeń od klientów i zamawiającego, planowanie i rozliczanie wykonywanych usług),
a ponadto:
b) 1 pielęgniarką,
c) 1 fizjoterapeutą,
d) 3 osobami, które będą prowadzić z klientami indywidualną terapię wspierającą kształtowanie samodzielności w gospodarstwie domowym, w tym kształtowanie sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań. Osoby te musza posiadać kwalifikacje oraz staż pracy zgodne z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zmianami) oraz dodatkowo spełniać warunki określone w § 3 ust. 4 tego rozporządzenia,
e) 12 innymi osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze z których:
• co najmniej 6 musi posiadać:
- kwalifikacje do pracy w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej lub specjalisty pracy z rodziną lub pracownika socjalnego oraz staż pracy zgodny z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zmianami).
• pozostałe osoby muszą :
- być w trakcie zdobywania lub podnoszenia kwalifikacji oraz posiadać staż pracy zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zmianami),
- mieć zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadającymi wymagane kwalifikacje określone w ww. rozporządzeniu.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie usług przez osoby biegle władające językiem polskim i mogące wykonywać te usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.), lub umowy o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych (prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej w.w wykonawcy oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
1. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie zamawiającego.

III. WADIUM
Wadium należy wnieść w wysokości: 1400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) w terminie do dnia 28.10.2010r.do godziny 10.30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone:
Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe: Bank Pekao S.A. II O/Szczecin
nr konta: 49 1240 3927 1111 0000 4122 9048
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej w godzinach od 8.00 do 14.30., pok. nr 214.

IV. PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena - cena 100%.
Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.bip.dps.szczecin.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, pok. 215., w terminie do dnia 28.10.2010 r., do godz. 10.30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
Termin związania z ofertą: okres w dniach 30. (od ostatecznego terminu składania oferty).
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.10.2010r., o godz. 11.00
w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, pok. 213.
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2010 r.


Załączniki:


  Informacja o unieważnieniu postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”


UZASADNIENIE PRAWNE
Działając w trybie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759), niniejszym informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy.

  UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

 


Data publikacji: 2010/10/20
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2010/10/20, odpowiedzialny/a: Violetta Duży, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:27:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 13:27:40 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/10/29 08:45:45 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/10/28 12:10:00 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/10/20 21:23:54 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/10/20 21:20:15 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/10/20 18:24:34 nowa pozycja