Zamówienia publiczne - archiwum

”Remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej.”

Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8


Gmina Miasto Szczecin -
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.

Ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty budowlane o wartości

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:
„Remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej.”
Nr postępowania: DO.VD.331-1/2009


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej.”
Kod CPV 45215000-7 – roboty budowlane.
2.Podstawą wykonania zadania będzie:
Załącznik nr 6
– projekt architektura-konstrukcja- remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej – do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 6a- przedmiar robót – do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 6b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z remontem i przebudową pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej – do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 7– projekt instalacja sanitarna- remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej – do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 7a- przedmiar robót – do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 7b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z remontem i przebudową pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej – do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 8 – projekt - instalacja kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna- remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej – do realizacji:
1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 8a - przedmiar robót – do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 8b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z remontem i przebudową pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej– do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 9 – projekt budowlany - instalacja elektryczna - remont i przebudowa pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej– do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna,
kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 9a - przedmiar robót– do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Załącznik nr 9b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z remontem i przebudową pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej– do realizacji: 1 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, kanalizacyjno-sanitarna zewnętrzna, elektryczna/ ; 2 etap /branża: architektura-konstrukcja, sanitarna, elektryczna/.
Podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania (materiały, urządzenia) równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie rozwiązania (materiały, urządzenia) oferuje w zamian oraz określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.


3.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
4.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie może być dłuższy niż 90. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

II. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują lub będą dysponować
– minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego);
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej (osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego);
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej (osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego).
b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2. prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna roboty budowlane w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej, o wartości minimum: 150 000 zł brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj.
a) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej;
b) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej;
c) uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej
oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.
6) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

Wadium należy wnieść w wysokości 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy zł, 00/100) w terminie do dnia 23.09.2009r.do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto DPS w Szczecinie Nr 49 1240 3927 1111 0000 4122 9048 Bank PEKAO SA II O. w Szczecinie.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej DPS, w godz. od 10.00-15.00

III. PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena – cena 100%
Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Informacje administracyjne:
Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.bip.dps.szczecin.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Wł. Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin w terminie do dnia 23.09.2009r., do godz. 10.00. pokój nr 215.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.
Termin związania z ofertą: okres w dniach 30. (od ostatecznego terminu składania oferty).
Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 23.09.2009r. o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin                  w pok. Nr 213.
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2009r.SIWZ - kliknij i pobierz

załącznik nr 1 - oferta cenowa,

załącznik nr 2 - oświadczenie,

załącznik nr 3 - wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia

załącznik nr 4 - wykaz prac podobnych,

załącznik nr 5 - wzór umowy,

załącznik nr 6 - projekt architektura - konstrukcja,27,9MB

załącznik nr 6a - przedmiar robót,174 KB

załącznik nr 6b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,228 KB

załącznik 7- projekt instalacja sanitarna,1,04 MB

załącznik 7a-przedmiar robót,  178 KB

załącznik 7b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 156 KB

załącznik 8- projekt instalacja kanalizacyjno-sanitarna zewnetrzna, 1,96 MB

załącznik 8a- przedmiar robót, 132 KB

załącznik 8b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 156 KB

załącznik nr 9- projekt instalacja elektryczna, 13 MB

załącznik nr 9a- przedmiar robót, 515 MB

załącznik 9b- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 115 MB
Gmina Miasto Szczecin -
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.


Wynik postępowania o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

”Remont i przebudowę pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej.”
DO.VD.331.1/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

”Remont i przebudowę pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej.”

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY USŁUG BUDOWLANYCH ’’FASADA’’ ,Spółka z o.o. 70-673 Szczecin, ul. Kotwiczna 9
cena brutto: 427.970,09 zł brutto, liczba punktów: 0 pkt
2. ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY’’IREX’’, s. c ,Skotarczak Adam, Seweryn Ireneusz, 71-667 Szczecin, ul. Księcia Warcisława I 1B
cena brutto: 348.233,86 zł brutto, liczba punktów: 100 pkt
3. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE ’’PERFEKT’’, SPÓŁKA JAWNA Mirosław Barwina , Piotr Wawrocki ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin
cena brutto: 374.025,95 zł brutto, liczba punktów: 93,11 pkt
4. ’’BUD-POL BIS’’ ,Spółka Jawna Piotr Śliwiński, Janusz Sobiepan, al. Powstańców Wlkp. 39A, 70-111 Szczecin
cena brutto: 256.199,14 zł brutto, liczba punktów: 0 pkt

W oparciu o przepis art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu na ”Remont i przebudowę pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej”, Zamawiający dokonał następującego rozstrzygnięcia:

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY’’IREX’’ s. c. , Skotarczak Adam, Seweryn Ireneusz, 71-667 Szczecin, ul. Księcia Warcisława I 1B
Wykonawca ten spełnił wszystkie wymogi przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ. Zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najkorzystniejszą cenę i otrzymał największą liczbę punktów.


II. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
1. ’’BUD-POL BIS’’, Spółka Jawna ,Piotr Śliwiński, Janusz Sobiepan ,al. Powstańców Wlkp. 39A,70-111 Szczecin
Zamawiający odrzucił ofertę firmy:’’BUD-POL BIS’’, Spółka Jawna Piotr Śliwiński, Janusz Sobiepan, al. Powstańców Wlkp. 39A, 70-111 Szczecin, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pomimo braku obowiązku wynikającego z postanowień rozdziału V SIWZ Wykonawca załączył do oferty Kosztorys Inwestorski. Analiza wyżej wskazanego dokumentu nasunęła wątpliwości Zamawiającego, co do rzeczywistego zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zaoferował za przedstawioną w formularzu ofertowym cenę.
W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia, czy potwierdza zrealizowanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w rozdziale XV SIWZ, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną, projektową, czy też za wiążący Wykonawcę należało przyjąć zakres oznaczony w załączonym do oferty Kosztorysie. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca oświadczył, iż za przedstawioną w formularzu ofertowym cenę zaoferował wykonanie prac w zakresie „oznaczonym w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym”.
Wobec faktu, iż Kosztorys ofertowy, przedstawiony przez Wykonawcę nie obejmuje rzeczywistego zakresu prac, które Zamawiający określił w rozdziale XV SIWZ, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na przedłużenie terminu wadium.
Jednocześnie informujemy, że oferta firmy: ”BUD-POL BIS’’, Spółka Jawna, Piotr Śliwiński, Janusz Sobiepan, al. Powstańców Wlkp. 39A, 70-111 Szczecin została uznana za wykluczoną na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.


2. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY USŁUG BUDOWLANYCH ’’FASADA’’, Spółka z o.o. 70-673 Szczecin, ul. Kotwiczna 9

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na przedłużenie terminu wadium.


Informacja o zawarciu umowy


Gmina Miasto Szczecin -
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.
Informacja o zawarciu umowy
o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

”Remont i przebudowę pomieszczeń i węzłów sanitarnych, pokoju pensjonariuszy i pokoju pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej.”
DO.VD.331.1/2009

Data udzielenia zamówienia: 30.12.2009
Liczba otrzymanych ofert: 4


Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Zakład Usługowo-Produkcyjny IREX s.c. Skotarczak Adam, Seweryn Ireneusz
ul. Księcia Warcisława I 1b
71-667 Szczecin


Informacja o cenie wybranej oferty:
 

Cena wybranej oferty: 325 452,21 zł netto
 

Oferta z :
                - najniższą ceną: 325 452,21 zł netto
                - najwyższą ceną: 349 556,96 zł netto


 


Data publikacji: 2009/09/02
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2009/09/02, odpowiedzialny/a: Masna Barbara, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:24:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 13:24:23 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2009/12/30 11:35:23 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2009/12/21 13:01:35 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2009/12/21 12:50:16 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2009/12/21 12:49:28 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/09/03 10:58:44 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/09/03 10:42:49 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/09/02 14:46:45 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/09/02 13:47:06 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/09/02 13:29:49 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2009/09/02 12:46:12 nowa pozycja