Zamówienia publiczne - archiwum

Dostawa mleka i przetworów mlecznych

Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8


                                                                                            Gmina Miasto Szczecin -
                                                                                Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
                                                                                ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.


Ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

„Dostawę mleka i przetworów mlecznych”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa według bieżących zamówień zamawiajacego mleka i przetworów mlecznych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w kalkulacji cenowej, stanowiącej załącznik nr 1a do siwz.

Kod według wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV 15500000 – 3.

Rodzaj zamówienia: dostawa mleka i przetworów mlecznych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
1. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) kalkulację cenową według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
3) odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1).
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin w terminie do dnia 08.10.2008r., do godz. 10.00. pokój nr 215.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.

Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 08.10.2008r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin w pok. Nr 213.SIWZ - kliknij i pobierz

załącznik nr 1 - oferta cenowa

załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa

załącznik nr 2 - oświadczenie

załącznik nr 3 - wzór umowyWynik postępowania:

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 SzczecinOgłasza wynik
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na
”Dostawa mleka i przetworów mlecznych”.
numer postępowania:
DO /331/8/08


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.Nr 19, poz.177) zwanej dalej „ustawą”, informuję ,że została złożona 1 oferta po dokonano badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1, złożoną przez:

„Lech” Spółka z o.o.
ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg
W/w wykonawca spełnił wszystkie wymagane kryteria zgodnie z SIWZ.________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.Nr 19, poz.177) zwanej dalej „ustawą”, informuję ,że po dokonano badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez:

Lech” Spółka z o.o.
ul. Rybacka 11b 78-100 Kołobrzeg
W/w wykonawca spełnił wszystkie wymagane kryteria zgodnie z SIWZ.

Dnia 31.10.2008r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia.


Data publikacji: 2008/09/30
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2008/09/30, odpowiedzialny/a: Leopold Chełmiński, wprowadził/a: Agata Kamińska, dnia: 2009/04/06 10:56:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kamińska 2009/04/06 10:56:50 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/10/31 13:41:51 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/09/30 14:01:13 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/09/30 13:56:46 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/09/30 13:41:04 nowa pozycja