Zamówienia publiczne - archiwum

Zamówienie z wolnej ręki

Wartość przetargu: równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8


Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie
ul. Wł. Broniewskiego 4/6 71-460 Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ) o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.


Dnia 21.11.2008r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia z firmą :

„Dom-Bud”, Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne
z siedzibą w Szczecinie 71-656, ul. Druckiego Lubeckiego 1 A
reprezentowaną przez:
Stefan Janiszewski, Ludwik Chwałek, Marek Nowak


Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki           (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm., art.67 pkt 5).

Przedmiot zamówienia są: roboty dodatkowe związane z zadaniem pt. „nadbudowa łącznika 2. budynków Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby terapii zajęciowej”, wyszczególnione w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie ze sztuką budowlaną.


Wartość zamówienia : 11 451,63 zł brutto.


Data publikacji: 2008/11/24
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Leopold Chełmiński, wprowadził/a: Agata Kamińska, dnia: 2009/04/06 10:56:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Kamińska 2009/04/06 10:56:25 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/11/24 12:30:36 modyfikacja wartości
Agata Kamińska 2008/11/24 12:25:32 nowa pozycja