Zamówienia publiczne - archiwum

Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap.

Wartość przetargu: mniejszej od kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8


Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust.. 8 na:

„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap”

Nr postępowania DO.VD.331-3/2010I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie -I etap”

Kod CPV 45000000-7 - roboty budowlane

2. Podstawą wykonania zadania będzie:

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;
Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 7 – wzór umowy;
Załącznik nr 8 – roboty budowlane - dokumentacja, przedmiar robót -I etap;
Załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –I etap;
Załącznik nr 10 – decyzja o pozwoleniu na budowę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
5.  Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2010 r.

II. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Warunki udziału:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy roboty budowlanych podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty budowlane w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej o pow. min. 500m2.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – poprzez wykazanie, że posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału postępowania:

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
5) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie
przez zamawiającego. 

Wadium należy wnieść w wysokości 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 06.07.2010r.do godziny 9.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe: Bank Pekao S.A. II O/Szczecin
nr konta: 49 1240 3927 1111 0000 4122 9048
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej.

 

 III. PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena - cena 100%.

Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 Informacje administracyjne:

Adres strony internetowej, na któej dostępna jest SIWZ: www.bip.dps.szczecin.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, pok.215., w terminie do dnia 06.07.2010 r., do godz. 10.00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

Termin związania z ofertą: okres w dniach 30. (od ostatecznego terminu składania oferty).

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2010r., o godz. 10.30
w Domu Pomocy Społecznej, ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin, pok. 213.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2010 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż od jednego z potencjalnych wykonawców wpłynęły następujące zapytania skierowane do zamawiającego:

1. Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy - jaką wersję?
2. Czy będą dołączone przedmiary instalacyjne elektryczne, sanitarne
3. Czy w zakresie pierwszego etapu należy uwzględnić wentylację mechaniczną - brak przedmiarów
 

Udzielamy następujących odpowiedzi:

Ad.1/ Do oferty należy dołączyć kosztorys w wersji uproszczonej.
Ad.2/Roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne nie wchodzą w zakres I etapu.
Ad.3 Roboty wentylacji mechanicznej nie wchodzą w zakres I etapu.


Uprzejmie informujemy, iż od jednego z potencjalnych wykonawców wpłynęły następujące zapytania skierowane do zamawiającego:

1. Załączony przedmiar robót do niniejszego przetargu w żaden sposób nie odzwierciedla zakresu robót przewidzianego w projekcie wykonawczym załączonym w dokumentach przetargowych. Dla całości budynku w przedmiarze pominięto 100 % robót – rozbiórka istniejących i wykonanie nowych podłoży i posadzek, malowania ścian, glazury w sanitariatach, stolarkę drzwiową, elewację oraz wykonanie izolacji ścian piwnic poniżej terenu. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. Czy inwestor roboty te wyłącza z zakresu przedmiotowego przetargu, czy roboty te należy wycenić w całości zgodnie z założeniami projektowymi.
2. W przedmiarze robót nie uwzględniono żadnych prac w piwnicach poza wymienionymi wyżej. Prosimy o podanie pełnego zakresu robót przewidzianych do wykonania w piwnicach – dotyczy robót murowanych, tynkowych i stolarki drzwiowej. Ponadto prosimy o uzupełnienie rysunku rzutu piwnic o wymiary otworów przewidzianych do zamurowania oraz oznaczenie stolarki drzwiowej symbolami w przypadku gdy podlega ona wymianie.
3. Przedmiar robót również na I piętrze nie uwzględnia żadnych robót budowlanych do wykonania – dotyczy tynków, okładzin ścian, sufitu podwieszonego, zamurowań ścianek działowych. Właściwie żadne roboty na I piętrze nie zostały wykazane w przedmiarze robót łącznie z robotami rozbiórkowymi. Prosimy o odpowiedź czy Inwestor wyłącza całkowicie roboty na I piętrze, czy jest to błąd w załączonym przedmiarze i roboty te należy w całości wycenić do przetargu.


Udzielamy następujących odpowiedzi:


Ad.1/ Wymienione roboty nie wchodzą w zakres I etapu.
Ad.2/ Wymienione roboty nie wchodzą w zakres I etapu.
Ad.3/ Wymienione roboty nie wchodzą w zakres I etapu.


Uprzejmie informujemy, iż od jednego z potencjalnych wykonawców wpłynęły następujące zapytania skierowane do zamawiającego:
Zapytania:
1.Prosimy o zweryfikowanie przedmiarów do zakresu prac z I etapu tj.: piwnic oraz piętra z pominięciem prac związanych na parterze z godnie ze ST punkt 1.3
PIWNICA:
a)projekt przewiduje położenie instalacji elektrycznej brak przedmiarów
b)co należy zrobić z istniejącymi tynkami , posadzkami skrzydłami drzwiowymi brak w przedmiarze
w/w prace nie mieszczą się w zakresie I etapu

2. Jak należy rozumieć Wykonanie przyłącza wodnego brak przedmiaru i opisu

w/w prace nie mieszczą się w zakresie I etapu

3. Wyburzenie ścianek jak należy rozumieć punkt 1 1.4 ST „Ściany pietra (nośne) należy do poziomu + 6,30 m rozebrać, oczyści
przemurować, nad nimi wykonać klasyczny wieniec z betonu B-15 zbrojony
prętami fi 12 mm i strzemionami.
W wieńcach zamontowac kotwy o srednicy 12 mm co 1,20 m do zamocowania” brak w przedmiarze

Przedmiar w pozycji 48 i 49 (6,863 m3 betonu i 0,824 t stali)

4.Projekt budowlany dział konstrukcja stropów 12,4 „ Stropy nad parterem są dwojakiego rodzaju. Typu KLEINA ( klatka schodowa) bądź drewniane (pozostałe). Ich stan
techniczny określa się jako zły oraz częściowo zadowalający (50/50%). W
szczególności dotyczy to stropów drewnianych, gdzie niektóre belki nośne są we
fragmentach przegniłe i wymagają miejscowego wzmocnienia. Pod pomieszczeniami
004 i 005 (parter) stropy z bliżej nieokreślonych przyczyn zostały usunięte
(zdemontowane). W trakcie przebudowy budynku należy poszczególne stropy otworzyć
od góry, zbadać w ramach nadzoru autorskiego poszczególne elementy stropów i
wzmocnić je w koniecznych przypadkach wg rozwiązań podanych w projekcie
budowlanym lub w oparciu o protokół konieczności. -- W ramach
dokonanych badan i odkrywek oszacowano, _e przebudowie (odbudowie) i
wzmocnieniu będzie podlegało (45%) 55% sumy powierzchni stropów (nad piwnica i
parterem).
- Do kosztów przebudowy, odbudowy i miejscowych wzmocnień, należy przyjąć wartość
1,0 m² (koszt) stropu TERIVA w stanie surowym (bez warstw posadzkowych).
- Nośności stropów (po wzmocnieniu) i renowacji wyniesie 2,5kN/ m² (nad piwnicami) i 2,0 nad parterem, co jest wielkością
Brak pozycji czy należy ją uwzględnić (tak należy uwzględnić)
4. Czy do ofert należy przyjąć zakres robót wykończenie wnętrz tj ścianki działowe z płyty gk, tynkowanie, malowanie. Numeracja pomieszczeń odpowiada parterowi
( nie należy uwzględniać)

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, dotyczącego zadania pn.:
„Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie
- I etap”

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia:
działając w trybie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) niniejszym informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy.


UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 


 

 

 

 


  


Załączniki:

Data publikacji: 2010/06/14
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej, wytworzono: 2010/06/14, odpowiedzialny/a: Leopold Chełmiński, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2019/11/07 13:25:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2019/11/07 13:25:41 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/07/01 12:42:37 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/29 11:36:44 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/29 11:32:09 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/29 11:30:29 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/28 13:46:53 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/24 11:09:36 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 14:13:20 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 13:53:28 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 13:47:27 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 13:45:52 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 13:41:52 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:55:55 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:54:19 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:48:40 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:47:04 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:38:20 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:31:39 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:30:23 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:27:20 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:26:17 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:21:25 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:18:45 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:17:14 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:14:06 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:09:18 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:06:26 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:05:39 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 12:01:41 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 11:58:34 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 11:43:18 modyfikacja wartości
Violetta Duży 2010/06/14 11:39:27 nowa pozycja