Przetargi - pytania

Pytania dotyczące SIWZ


Szczecin 27.11.2014r.

 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
 

Numer ogłoszenia: 377842 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dachów
w budynkach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Zapis § 14 pkt 3 wzoru umowy dotyczy możliwości zmiany terminu wykonania robót – w związku z tym, że prace remontowe prowadzone będą w okresie zimowym proszę o informację czy podpunkt 2 punktu 3 dotyczy także takich warunków atmosferycznych jak: opady deszczu, opady śniegu, duże mrozy, które uniemożliwią wykonywanie robót remontowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Zamawiający oceni zaistniałą sytuację (warunki pogodowe) na bieżąco po jej wystąpieniu.

 

Pytanie nr 2

Czy inwestor przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie płatności w dwóch etapach, np. po wykonaniu remontu dachu bud nr 4 i po wykonaniu reszty robót.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności w dwóch etapach.

Pytanie nr 3

Z opisu prac pokrywczych w projekcie oraz załączonego kosztorysu inwestorskiego wynika, że powinno zastosować się folię paroszczelną, taśmę uszczelniającą gąsiory oraz wywietrzniki pod gąsiory. Producent dachówki marsylki Tradi 15 firma Wienerberger – Koramic zaleca zastosowanie „membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej, która chroni warstwę izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednocześnie umożliwia odprowadzenie nadmiaru wilgoci z budynku. Wentylację dachu zapewniają elementy okapu zabezpieczające przed dostawaniem się pod pokrycie zanieczyszczeń i drobnych zwierząt oraz umożliwiają wlot powietrza wentylującego dach. Jego ujście znajduje się na kalenicy, którą z kolei zabezpieczają specjalne taśmy wentylacyjno-uszczelniające”. W związku z powyższym proszę o informację czy Inwestor dopuszcza wykonanie ww. prac zgodnie z zaleceniem producenta dachówki czy konieczne będzie wykonanie tych prac wg projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. prac zgodnie z zaleceniem producenta dachówki.

Pytanie nr 4

Zgodnie z instrukcją producenta dachówkę Tradi 15 należy układać, jeżeli minimalne pochylenie dachu wynosi 30 st lub 24 st przy zastosowaniu membrany paro przepuszczalnej. Wg danych w projekcie pochylenie lukarn wynosi 22 st. Proszę o informację jak projektant zaleca wykonanie pokrycia dachówką lukarn by zapewnić ich szczelność.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Pokrycia dachówką lukarn należy wykonać zgodnie z projektem.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: , wytworzono: 2014/11/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Irena Kopcińska, dnia: 2014/11/28 15:25:55
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Irena Kopcińska  2014/11/28 15:25:55  modyfikacja wartości 
Irena Kopcińska  2014/11/28 15:25:27  nowa pozycja